Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola

Informacje porządkowe dla rodziców.

 1. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30. Powinno przyjść do zaplanowanej godziny śniadania Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.

 2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać woźnej, która odprowadza dziecko do sali przedszkolnej i przekazuje wychowawcy.

 3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób..

 4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia
  z rodzicami.

 5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

 6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.

 7. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia,

 8. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.

 9. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

 10. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.

Zasady odbierania dzieci z przedszkola.

 1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi/woźnej chęć odebrania dziecka z przedszkola.

 2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 16.30. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby przy wyjściu z przedszkola przykładają kartę indywidualną dziecka do czytnika

 3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane. Nie uwzględnia się upoważnień telefonicznych.

 4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.

 5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela/woźnej go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

 6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

 7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

 8. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

 9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.30, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

 10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 17.30. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (I Komisariat Policji, Godziesze Wielkie, ul Kordeckiego 6 , tel. 62 765-58-81).

 11. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

 

Przydatne formularze do pobrania:


close

error: Zawartość chroniona ! Content is protected !!

Informacja dotycząca ciasteczek (ang. Cookies)
Aby kontynuować przeglądanie stron tego serwisu prosimy o akceptację używania plików cookie.
Aby zmienić preferencje używania cookies należy zapoznać się z więcej informacji