Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI
do publicznych przedszkoli w Gminie Godziesze Wielkie
w roku szkolnym 2024/2025

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2023 r., poz 900 ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 art. 30 ust 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz. 40z poź. Zm.) oraz Zarządzenie Nr 868/2024 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 stycznia 2024 r.

 

1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację na kolejny rok szkolny o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
Deklarację należy złożyć w przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin postępowania rekrutacyjnego tj.
do 05 lutego 2024r.
Niezłożenie deklaracji w obowiązującym terminie oznacza rezygnację z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od 1 września nowego roku szkolnego.
2. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu i trwa
od 12.02.2024 r do15.03. 2024 r. do godziny 15.00 Postępowanie uzupełniające( tylko w przypadku wolnych miejsc) od 22.04.2024 do 02.08 2024 r. do godziny 15.00.
3. Naborem na nowy rok szkolny objęte są:
a) dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach:2018,2019,2020,2021),
b) dzieci powyżej 6 roku życia, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnienie obowiązku szkolnego.
4. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli przedszkole będzie dysponować wolnymi miejscami.
5. Nabór na wolne miejsca do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Godziesze Wielkie odbywa się w oparciu o wnioski dostępne w przedszkolach i na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich.
6. Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.
7.
W pierwszej kolejności do publicznych przedszkoli przyjmuje się dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Godziesze Wielkie.
8. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 7, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny dziecka (rodzina wychowuje troje i więcej dzieci),
b) niepełnosprawność dziecka,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców,
d) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
e) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
f) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
g) objęcie dziecka pieczą zastępczą.
Wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość. We wniosku rodzic/opiekun zaznacza spełnianie wymienionego kryterium lub kryteriów. Rodzic/opiekun prawny może być poproszony o dołączenie następujących dokumentów:
a) oświadczenia o wielodzietności rodziny,
b) orzeczenia o niepełnosprawności dziecka bądź członków rodziny,
c) prawomocny wyrok sądu o rozwodzie lub separacji, aktu zgonu oraz oświadczenia o samotnym wychowaniu dziecka.
9. Jeżeli po zakończeniu I etapu rekrutacyjnego publiczne przedszkola dysponują nadal wolnymi miejscami odbywa się II etap rekrutacyjny, podczas którego brane są pod uwagę kryteria naboru wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria określone przez dyrektorów przedszkoli w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Godziesze Wielkie:
a) oboje rodzice pracują zawodowo, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 7 pkt,
b) dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola lub szkoły jeżeli przedszkole mieści się w zespole szkół – 6 pkt,
c) dziecko, którego rodzina objęta jest pomocą społeczną – 8 pkt,
d) dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – 10 pkt,
e) jeden z rodziców, opiekunów pracuje zawodowo – 2 pkt,
f) dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, w której znajduje się przedszkole – 4 pkt.
Rodzice spełnienie kryteriów wymienionych w pkt 9 potwierdzają oświadczeniami – jednak na żądanie Komisji Rekrutacyjnej są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
10. Dzieci spoza Gminy Godziesze Wielkie mogą być przyjęte do publicznych przedszkoli, jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji nadal są wolne miejsca. Rekrutacja przebiega zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 8 i 9.

Wnioski można składać osobiście w sekretariacie przedszkola lub drogą elektroniczną: spgodziesze@poczta.fm ( w temacie prosimy wpisać –rekrutacja do przedszkola)

 

 

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola => 

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego => 

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego => 

close

error: Zawartość chroniona ! Content is protected !!

Informacja dotycząca ciasteczek (ang. Cookies)
Aby kontynuować przeglądanie stron tego serwisu prosimy o akceptację używania plików cookie.
Aby zmienić preferencje używania cookies należy zapoznać się z więcej informacji